ŠKOLSKI ODBOR

Školski odbor ima sedam članova koje imenuje Osnivač:

 dva člana na prijedlog radnika škole iz reda zaposlenika
 dva člana u ime Osnivača
 dva člana iz reda roditelja na prijedlog Vijeća roditelja
 jedan član na prijedlog jedinice lokalne samouprave

 

Članovi Školskog odbora:

 vlč. Marko Stojčić, predsjednik Školskog odbora
 gđa Jadranka Stojaković, dopredsjednica Školskog odbora
 mr. Ivica Božinović
 gđa Dubravka Milobara
 gosp. Miljan Cvetković
 prof. Mariana Sedić
 prof. Blaženka Ivekić