ŠKOLSKI ODBOR

Školski odbor ima sedam članova koje imenuje Osnivač:

 dva člana na prijedlog radnika škole iz reda zaposlenika
 dva člana u ime Osnivača
 dva člana iz reda roditelja na prijedlog Vijeća roditelja
 jedan član na prijedlog jedinice lokalne samouprave

 

Članovi Školskog odbora:

 mr. Ivica Božinović, predsjednik Školskog odbora
 dipl. pravnica Branka Kovačević, dopredsjednica Školskog odbora
 s. Terezija Karača
 gđa Blaženka Lukenda
 gđa Jadranka Stojaković
 gđa Željana Jovičić
 prof. Mariana Sedić